ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ AGENTA

Agent firmy inwestycyjnej może rozpocząć działalność po uzyskaniu pozytywnej decyzji w postaci wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Postępowanie o wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych, rozpoczyna się od wniosku złożonego przez firmę inwestycyjną na rzecz której agent ma dokonywać czynności. Wniosek zawiera m.in. dane osobowe lub dane firmy, opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej lub prowadzonej działalności, zakres i sposób wykonywania czynności, które zostały powierzone na podstawie umowy agencyjnej oraz opinię firmy inwestycyjnej, że dana osoba lub podmiot posiada odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Prime Selection Dom Maklerski S.A. służy pomocą w uzyskaniu wpisu agenta do rejestru agentów firmy inwestycyjnej prowadzonego przez KNF. Prime Selection Dom Maklerski S.A. współpracuje z wykwalifikowaną kancelarią prawną mającą duże doświadczenie w zakresie postępowań przed KNF w zakresie uzyskania pozytywnej decyzji w przedmiotowych postępowaniach. Po uzyskaniu wpisu       Prime Selection Dom Maklerski S.A.  wspiera agenta w dostosowaniu warunków techniczno- organizacyjnych do wymogów stawianych przez KNF.